Wybory

Wybory 2022

Walne Zgromadzenie Delegatów PTBNiDT SIMP, w dn. 05.05.2022 roku w Warszawie wybrało na Prezesa PTBNiDT SIMP
 

dr hab. inż. Tomasza Chady

 

Notka biograficzna dr hab. inż. Tomasza Chady

 

Jest członkiem PTBNiDT SIMP Oddział w Szczecinie. Od 08.05.2014 roku jest Prezesem Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP.

 

Tomasz Chady urodził się 5 stycznia 1964 roku w Sosnowcu. W latach 1982 - 1987 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Od trzeciego roku rozpoczął studia indywidualne w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej pod kierunkiem Profesora Ryszarda Sikory. Na ostatnim roku studiów w styczniu 1987 został zatrudniony w Politechnice Szczecińskiej w charakterze asystenta stażysty. Wtedy też zaczął brać intensywny udział w badaniach naukowych prowadzonych w ramach centralnych programów badawczych (np. CPBP Nr 2.20 "Algorytmy defektoskopii wiroprądowej").

Wybrany temat pracy magisterskiej związany był z zagadnieniami cyfrowego przetwarzania sygnałów i ich wykorzystaniem w diagnostyce maszyn elektrycznych. Studia w zakresie elektrotechniki (specjalność - automatyka) ukończył w roku 1987 z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem po obronie pracy dyplomowej p.t. "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w zabezpieczeniach maszyn elektrycznych", uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka.

W 1988 roku został mianowany na stanowisko asystenta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej. Zajmował się głównie tematyką filtracji cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zastosowaniem filtrów nieliniowych i adaptacyjnych.

W związku z udziałem w projektach badawczych KBN (Grant KBN 3 0258 91 01/p 03 "Weryfikacja metod trójwymiarowej analizy pola elektromagnetycznego" oraz Grant KBN 0334/P4/94/07 "Analiza i identyfikacja stanu struktur przewodzących badanych metodami wiroprądowymi dla potrzeb techniki i biologii") pracował nad zastosowaniem filtracji cyfrowej w systemach do pomiarów pól elektromagnetycznych. Za działalność naukową kilka razy otrzymywał nagrody zespołowe Rektora Politechniki Szczecińskiej.

W dniu 19 grudnia 1996 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej obronił rozprawę doktorską p.t. "Cyfrowe systemy identyfikacji przestrzennych rozkładów pól magnetycznych". Promotorem pracy był prof. dr inż. Ryszard Sikora z Politechniki Szczecińskiej. Po obronie pracy doktorskiej otrzymał stanowisko adiunkta.

W tym okresie podjął także prace w zakresie testowania struktur przewodzących metodami elektromagnetycznymi. Badania dotyczyły obiektów dobrze przewodzących, jak i też struktur słabo przewodzących o właściwościach zbliżonych do właściwości obiektów biologicznych.

Do identyfikacji stanu badanych struktur zaproponował wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w postaci neuronowych modeli przetworników wiroprądowych. Istotną innowacją było to, iż podobne modele neuronowe wykorzystał zarówno do rozwiązania zagadnienia prostego, czyli znalezienia odpowiedzi przetwornika na wadę, jak i do estymacji profilu wady na podstawie sygnałów otrzymanych z przetwornika.

Począwszy od kwietnia 1997 roku został zatrudniony na jeden rok na stanowisku "Assistant Professor" w Oita University, Faculty of Engineering, Japonia. Badania naukowe w trakcie pobytu w Japonii koncentrowały się na tematyce badań nieniszczących metodami elektromagnetycznymi. W tym czasie zajmował się konstruowaniem nowego typu przetworników i systemów pomiarowych. Jego głównym celem było opracowanie algorytmów umożliwiających identyfikację defektów. Do realizacji tego zadania zaproponował wykorzystanie zmodyfikowanej metody wieloczęstotliwościowej. Zaproponowana metoda odbiegała w istotny sposób od tych, które dostępne są w tradycyjnych systemach. Różnica polega na sposobie generacji wzbudzenia, metodach analizy otrzymanych sygnałów i sposobie prezentacji wyników. Szczególne znaczenie ma zastosowanie spektrogramów do analizy otrzymanych sygnałów. W zakres jego obowiązków oprócz prowadzenia badań naukowych wchodziły również wykłady dla studentów obejmujące zagadnienia sztucznych sieci neuronowych oraz komputerowej analizy obwodów elektrycznych. Po rocznej pracy, kontrakt został przedłużony na kolejny rok akademicki.

Wyniki osiągnięte w trakcie prowadzonych badań naukowych uhonorowane zostały prestiżową nagrodą "Best Technical Contribution Award" przyznaną w Tokyo, w 1998 roku przez Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, którą otrzymał wspólnie z kierownikiem laboratorium, w którym był zatrudniony - Profesorem Masato Enokizono. W tym samym czasie przyjęty został w poczet członków Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics.

W 1999 roku został nagrodzony dwuletnim stypendium przyznanym przez Science and Technology Agency, Japonia. Stypendium to pozwoliło na kontynuację badań naukowych prowadzonych w Oita University, jak i rozpoczęcie nowych badań w Oita Industrial Research Institute.

W wyniku intensywnych prac nad algorytmami identyfikacji wad materiałowych zaproponował nową koncepcję wieloczęstotliwościowego neuronowego modelu przetwornika wiroprądowego z przesuwanym oknem. Skuteczność tego rozwiązania została zweryfikowana zarówno na drodze symulacji komputerowych jak i pomiarów przeprowadzonych na defektach o charakterze naturalnym. Nie zawsze jest konieczne wyznaczenie dokładnego profilu wady. W wielu przypadkach wystarcza określenie takich parametrów jak głębokość, długość i szerokość. Dlatego też, zaproponował algorytm automatycznej klasyfikacji wad. Wykorzystał do tego celu częstotliwościowe charakterystyki układu czujnik-wada. Opracowany algorytm gwarantuje wysoką dokładność i odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych. W czasie pracy w Oita Industrial Research Institute nawiązał liczne kontakty z firmami japońskimi. Między innymi, był zaproszony do jednego z centralnych laboratoriów badawczych Nippon Steel Corporation w celu przedstawienia referatu na temat wiroprądowego wykrywania zmian zmęczeniowych w stopach miedzi i materiałach ferromagnetycznych.

Doświadczenia uzyskane w Japonii zwróciły między innymi jego uwagę na konieczność prowadzenia badań naukowych w ścisłej korelacji z przemysłem, a także na potrzebę włączenia w nie studentów w możliwie jak najwcześniejszej fazie studiów. Po czteroletnim pobycie w Japonii, w kwietniu 2001 roku powrócił do kraju wznawiając pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki.

W roku 2003 obronił rozprawę habilitacyjną pt. "Wieloczęstotliwościowe algorytmy identyfikacji w układach defektoskopii wiroprądowej". Za cykl artykułów na ten temat i monografię habilitacyjną otrzymał prestiżową Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. W roku 2005 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od tego czasu wypromował on 3 doktorów i sprawuje opiekę naukową nad kolejnymi 4 doktorantami.

W roku 2004 został nagrodzony stypendium Science and Technology Agency, Japan (od 2004-10-01 do 2005-01-31), a następnie w roku 2011 stypendium Japan Society for the Promotionof Science - JSPS (od 2011-08-01 do 2012-01-31).

Główne tematy badań naukowych które obecnie prowadzi koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • badanie kompozytów metodą terahercową,
 • radiografia komputerowa i cyfrowa,
 • badania metodą strumienia rozproszenia z wykorzystaniem wektorowej analizy pola magnetycznego,
 • metoda wiroprądowa,
 • konstrukcja przetworników elektromagnetycznych,
 • zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w badaniach nieniszczących,
 • algorytmy automatycznej identyfikacji defektów (ADR).

 

W ostatnich latach badania te prowadził między innymi w ramach krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych:

 1. Projekt rozwojowy INNOLOT/I/9/NCBR/2013,
 2. "Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych", 2013-2016, (kierownik T. Chady), Projekt rozwojowy 3T10A01430, pt. "Sprzętowa realizacja wybranych układów defektoskopii wiroprądowej", 2006-2009 (kierownik),
 3. Projekt rozwojowy NR01003706, pt. "Inteligentny system analizy radiogramów", 2009-2012, (główny wykonawca),
 4. Projekt rozwojowy NN501114136, pt. "Identyfikacja niejednorodności strukturalnych układów mechanicznych", 2009-2012 (wykonawca),
 5. Projekt rozwojowy NN510538039, pt. "Badania nieniszczące materiałów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w paśmie częstotliwości terahercowych", 2010-2013, (kierownik),
 6. 7 Program Ramowy, akronim projektu: QualiTi, numer kontraktu: 222476, "Development of New and Novel Quality Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry", 2008-2010, (kierownik),
 7. 7 Program Ramowy, akronim projektu: SubCTest, numer kontraktu: 222174, "Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea inspection of Offshore Structure Welds", 2008-2010, (kierownik),
 8. 7 Program Ramowy, akronim projektu: AxleInspect, numer kontraktu 286573, "Development of novel inspection techniques for train axles", 2011-2013, (kierownik),
 9. 7 Program Ramowy, akronimprojektu: HEMOW, numer kontraktu 269202, "Health Monitoring of Offshore Wind Farms", 2011-2014, (kierownik),
 10. 6 Program Ramowy, akronim projektu: FilmFree , (NMP2-CT-2005-515746), "Opracowanie nowej technologii radiografii cyfrowej w celu przeprowadzenia zmian w "tradycyjnie mniej zaangażowanym w badania nieniszczące sektorze nadzoru przemysłowego" z radiografii klasycznej na zautomatyzowaną radiografię cyfrową", (główny wykonawca).

 

Jest członkiem komitetów naukowych trzech ważnych międzynarodowych konferencji naukowych:

 • International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation (ENDE),
 • International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ISEM),
 • International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET) a w roku 2013 był członkiem komitetu naukowego 43. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących.

 

Jako szczególne wyróżnienie należy potraktować zaproszenie do komitetu naukowego największej konferencji o tematyce badań nieniszczących: 19th World Conference on Non-Destructive Testing (WCNDT), która odbędzie się w 2016 roku.

W roku 2010 był Przewodniczącym International Workshop On Electromagnetic Nondestructive Evaluation ENDE, a w 2007 roku Wiceprzewodniczącym International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET.

Jest autorem bądź współautorem ponad 290 artykułów opublikowanych głównie w międzynarodowych czasopismach naukowych bądź w materiałach znaczących międzynarodowych konferencji naukowych. Był także współredaktorem następujących monografii:

 • Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XVI), NieuweHemweg 6B 1013 BG Amsterdam Netherlands IOS Press BV, ISBN 978-1-61499-353-7, 2014
 • Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIV), NieuweHemweg 6B 1013 BG Amsterdam Netherlands IOS Press BV, ISBN 978-1-60750-749-9, 2011
 • Problemy elektrotechniki teoretycznej i stosowanej, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ISBN 83-88764-62-4, 2003

 

Od 1998 roku jest członkiem Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics (JSAEM), a w 2008 roku został członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Jest także członkiem Komisji Nauk Elektrycznych O/Poznań PAN.

Publikacje Tomasza Chady, które ukazały się w latach 2012-2013:

 1. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "Electromagnetic system for nondestructive evaluation of train hollow axles",FENDT2013 : Proceedings of 2013 Far East Forum on Nondestructive Evaluation/Testing : New Technology & Application / Ed. : Changuang Xu, Qinxue Pan - Beijing : IEEE, 2013, S. 29-34. doi:10.1109/FENDT.2013.6635523, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ji'nan, China, June 17-20, 2013.
 2. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "Inspection of train hollow axles by measuring AC field vector", ISTET 2013 : International Symposium on Theoretical Electrical Engineering : proceedings - Pilsen : University of West Bohemia, 2013, S. IV-41 - IV-42, Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia, Department of Theory of Electrical Engineering. Pilsen, Czech Republic, 24th - 26th June, 2013.
 3. Chady Tomasz, Frankowski Pawel, "Electromagneticevaluation of reinforced concrete structure" W: Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 32 B / Ed. : D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2013, S. 1355-1362. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1511). - doi: 10.1063/1.4789200, American Institute of Physics. Denver, Colorada USA, 15-20 July 2012.
 4. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, TodakaTakashi, EnokizonoMasato: "Vector magnetic field camera for permanent magnetsinspection",Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 32 B / Ed. D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2013, S. 1638-1645. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1511). - doi: 10.1063/1.4789238, American Institute of Physics. Denver, Colorada USA, 15-20 July 2012.
 5. Chady Tomasz, Frankowski Pawel, "Thermalanalysis of excitation circuit for pulsed eddy current transducer", Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, nr 8 (2013), s. 313-315.
 6. Chady Tomasz, Sikora Ryszard, "Badania nieniszczące: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju", Przegląd Spawalnictwa, 2013, nr 12, s. 13-15.
 7. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Liaptsis Dimosthenis, Avramidis Stavros, Castro Ivan, Lobato Kenneth, Hankinson Neil, Gregory Chris, Azpiri Ignacio Ugarte, "Ultrasonic and electromagneticinspections of railway hollowaxels", Przegląd Spawalnictwa, 2013, nr 12, s. 37-41.
 8. Goracy Krzysztof, Pilawka Ryszard, Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, "Wykorzystanie promieniowania terahercowego do badania eksploatacyjnych uszkodzeń kompozytów polimerowych", Przemysł Chemiczny, Vol. 92, nr 3 (2013), s. 362-364.
 9. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, Sikora Ryszard, Gratkowski Stanislaw, Ziolkowski Marcin, "Full wave numerical modelling of terahertz systems for nondestructive evaluation of dielectricstructures", Compel: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 32, nr 3 (2013), s. 736-747. - doi: 10.1108/03321641311305719
 10. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Pulsedterahertzinspection of non-conducting sandwich composites",Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 32 B / Ed. : D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2013 - S. 659-666. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1511). - doi: 10.1063/1.4789109, American Institute of Physics. Denver, Colorada USA, 15-20 July 2012.
 11. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Badania nieniszczące materiałów kompozytowych metoda terahercową", Przegląd Spawalnictwa, 2013, nr 12, s. 101-103
 12. Sikora Ryszard, Baniukiewicz Piotr, Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Piekarczyk Bogdan, Psuj Grzegorz, Grzywacz Bogdan, Misztal Leszek. "Detection and classification of weld defects in industrial radiography with use of advanced AI methods", FENDT2013 : Proceedings of 2013 Far East Forum on Nondestructive Evaluation/Testing : New Technology & Application / Ed. : Changuang Xu, Qinxue Pan - Beijing : IEEE, 2013 - S. 12-17. - doi: 10.1109/FENDT.2013.6635520, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ji'nan, China, June 17-20, 2013.
 13. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Baniukiewicz Piotr, Grzywacz Bogdan, Lopato Przemyslaw, Misztal Leszek, Napierala Lech, Piekarczyk Bogdan, Pietrusewicz Tomasz, Psuj Grzegorz, "The software application and classification algorithms for weldsradiogramsanalysis", Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 32 B / Ed. : D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2013 - S. 1104-1111. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1511). - doi: 10.1063/1.4789166, American Institute of Physics. Denver, Colorado USA, 15-20 July 2012.
 14. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, "Sprawozdanie z wybranych konferencji o tematyce badań nieniszczących", Przegląd Spawalnictwa, 2013, nr 12, s. 11-12
 15. Camerini Cesar Giron, Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, Rebello Joao Marcos Alcoforado, "The sigma phase evaluation in duplex stainless steelusing ECT method", Materials Science Forum. - Vol. 721 (2012), s. 65-70
 16. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "Electromagnetic NDT system for inspection of trainhollowaxles", The 17th International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation : ENDE 2012 - Rio de Janeiro : Federal University of Rio de Janeiro, 2012 - S. 31-32, Federal University of Rio de Janeiro, Metallurgical and Materials Engineering - COPPE Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro, Brazil, July 29th - August 1st, 2012.
 17. Chady Tomasz, Sikora Ryszard, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "Eddy currenttransducersdedicated for titaniumbilletsevaluation", ElectromagneticNondestructive Evaluation (15) / ed. by : B.P.C. Rao, T.Jayakumar, K. Balasubramanian and B. Raj - Amsterdam : IOS Press, 2012 - S. 219-226. - (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, ISSN:1383-7281 (Print); 1879-8322 (Online); Vol. 36). - doi: 10.3233/978-1-60750-968-4-219
 18. Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Szymanik Barbara, "Terahertz and thermal testing of glass-fiber reinforced composites with impactdamages", Journal of Sensors. - Volume 2012, Article ID 954867,14 pages
 19. Chady Tomasz, Goracy Krzysztof, Pilawka Ryszard, Baniukiewicz Piotr, "THZ imaging based catalog of composite materials defects", Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 31 B / Ed. : D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2012 - S. 1110-1117. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1430), American Institute of Physics. Burlington, Vermont, USA, 17-22 July 2011.
 20. Chlewicki Wojciech, Baniukiewicz Piotr, Chady Krzysztof, Brykalski Andrzej, "Identification of the position of objects in three dimensions using anextendedradiography system", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Vol. 39, nr 1-4 (2012), s. 167-173
 21. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Time reversalpulsed terahertz inspection of dielectricstructures", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics. - Vol. 39, nr 1-4 (2012), s. 427-433
 22. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Terahertz detection and identification of defects in layered polymer composites and compositecoatings", NondestructiveTesting and Evaluation. - 2012, s. 1-6
 23. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Energy and entropybased signal processing for terahertz inspection of homogeneous and composite materials adhesivejoints", Materials Science Forum. - Vol. 721 (2012), s. 132-137.
 24. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, EnokizonoMasato, TodakaTakashi, "Stress evaluation in non-oriented electrical steel samples by observation of vector magnetic flux under static and rotating field conditions", The 12th International Workshop on 1 & 2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing : Short Paper Proceedings / Ed. : H. Pfutzner, G. Shilyashki& V. Galabov - Vienna : Vienna Magnetic Group Reports, 2012 - S. 55-56, ViennaMagneticGroup. Vienna, Austria, 3-6 September, 2012.
 25. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, Camerini Cesar Giron, "Eddy current transducer dedicated for sigma phase evaluation in duplex stainlesssteel", Journal of Sensors. - Volume 2012, Article ID 851231, 6 pages
 26. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, EnokizonoMasato, "Observation of material degradation under fatigue and static loading condition using selectedelectromagnetic NDT methods", Materials Science Forum. - Vol. 721 (2012), s. 120-126
 27. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Szymanik Barbara, "Infraredthermographic testing of composite materials with adhesive joints// W: 18th World Conference on Non-DestructiveTesting", Durban, SouthAfrica - S. 1-8, SouthAfricanInstitute for Non-Destructive Testing (SAINT). Durban, South Africa, 16-20 April, 2012.
 28. Sikora Ryszard, Baniukiewicz Piotr, Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Psuj Grzegorz, "Artificial neural networks and fuzzy logic in nondestructive evaluation", 18th World Conference on Non-DestructiveTesting, Durban, SouthAfrica - S. 1-11, SouthAfricanInstitute for Non-Destructive Testing (SAINT). Durban, South Africa, 16-20 April, 2012.
 29. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Baniukiewicz Piotr, Lopato Przemyslaw, Napierala Lech, Pietrusewicz Tomasz, Psuj Grzegorz, "Intelligent system for radiogram analysis for welds' defects inspection - results of chosenalgorithms' work", 18th World Conference on Non-Destructive Testing [Dokumentelektroniczny] - Durban, South Africa - S. 1-7, SouthAfricanInstitute for Non-Destructive Testing (SAINT). Durban, South Africa, 16-20 April, 2012.

 

Lista krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze Elektrotechniki Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którymi kieruje bądź uczestniczy Kolega Tomasz Chady:

 1. Projekt rozwojowy INNOLOT/I/9/NCBR/2013, "Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych", 2013-2016, (kierownik T. Chady),
 2. 7 Program Ramowy, akronimprojektu: HEMOW, numer kontraktu 269202, "Health Monitoring of Offshore Wind Farms", 2011-2014, (kierownik T. Chady),
 3. Projekt rozwojowy NN510538039, pt. "Badania nieniszczące materiałów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w paśmie częstotliwości terahercowych", 2010-2013, (kierownik T. Chady),
 4. 7 Program Ramowy, akronimprojektu: AxleInspect, numer kontraktu 286573, "Development of novel inspection techniques for train axles", 2011-2013, (kierownik T. Chady),
 5. Projekt rozwojowy NR01003706, pt. "Inteligentny system analizy radiogramów", 2009-2012, (kierownikR. Sikora),
 6. 7 Program Ramowy, akronimprojektu: QualiTi, numer kontraktu: 222476, "Development of New and Novel Quality Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry", 2008-2010, (kierownik T. Chady),
 7. 7 Program Ramowy, akronimprojektu: SubCTest, numer kontraktu: 222174, "Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea inspection of Offshore Structure Welds", 2008-2010, (kierownik T. Chady),
 8. Projekt rozwojowy 3T10A01430, pt. "Sprzętowa realizacja wybranych układów defektoskopii wiroprądowej", 2006-2009 (kierownik T. Chady),
 9. 6 Program Ramowy, akronim projektu: FilmFree , (NMP2-CT-2005-515746), "Opracowanie nowej technologii radiografii cyfrowej w celu przeprowadzenia zmian w "tradycyjnie mniej zaangażowanym w badania nieniszczące sektorze nadzoru przemysłowego" z radiografii klasycznej na zautomatyzowaną radiografię cyfrową". 2005-2009, (kierownik R. Sikora).

 

Opracował: Bogdan Piekarczyk


Copyright PTBNiDT SIMP ©