Error

Elections 2022

At PTBNiDT SIMP Extraordinary General Meeting on 05 May 2022 in Warsaw,

 

Tomasz Chady, Ph.D., Eng.,


have been elected PTBNiDT SIMP Pres

 

Notka biograficzna dr hab. in┼╝. Tomasza Chady

 

Jest cz┼éonkiem PTBNiDT SIMP Oddzia┼é w Szczecinie. Od 08.05.2014 roku jest Prezesem Zarz─ůdu G┼éównego PTBNiDT SIMP.

 

Tomasz Chady urodzi┼é si─Ö 5 stycznia 1964 roku w Sosnowcu. W latach 1982 - 1987 studiowa┼é na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczeci┼äskiej. Od trzeciego roku rozpocz─ů┼é studia indywidualne w Zak┼éadzie Elektrotechniki Teoretycznej pod kierunkiem Profesora Ryszarda Sikory. Na ostatnim roku studiów w styczniu 1987 zosta┼é zatrudniony w Politechnice Szczeci┼äskiej w charakterze asystenta sta┼╝ysty. Wtedy te┼╝ zacz─ů┼é bra─ç intensywny udzia┼é w badaniach naukowych prowadzonych w ramach centralnych programów badawczych (np. CPBP Nr 2.20 "Algorytmy defektoskopii wiropr─ůdowej").

Wybrany temat pracy magisterskiej zwi─ůzany by┼é z zagadnieniami cyfrowego przetwarzania sygna┼éów i ich wykorzystaniem w diagnostyce maszyn elektrycznych. Studia w zakresie elektrotechniki (specjalno┼Ť─ç - automatyka) uko┼äczy┼é w roku 1987 z wynikiem bardzo dobrym z wyró┼╝nieniem po obronie pracy dyplomowej p.t. "Cyfrowe przetwarzanie sygna┼éów w zabezpieczeniach maszyn elektrycznych", uzyskuj─ůc tytu┼é magistra in┼╝yniera elektryka.

W 1988 roku zosta┼é mianowany na stanowisko asystenta w Zak┼éadzie Elektrotechniki Teoretycznej. Zajmowa┼é si─Ö g┼éównie tematyk─ů filtracji cyfrowej, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem zagadnie┼ä zwi─ůzanych z zastosowaniem filtrów nieliniowych i adaptacyjnych.

W zwi─ůzku z udzia┼éem w projektach badawczych KBN (Grant KBN 3 0258 91 01/p 03 "Weryfikacja metod trójwymiarowej analizy pola elektromagnetycznego" oraz Grant KBN 0334/P4/94/07 "Analiza i identyfikacja stanu struktur przewodz─ůcych badanych metodami wiropr─ůdowymi dla potrzeb techniki i biologii") pracowa┼é nad zastosowaniem filtracji cyfrowej w systemach do pomiarów pól elektromagnetycznych. Za dzia┼éalno┼Ť─ç naukow─ů kilka razy otrzymywa┼é nagrody zespo┼éowe Rektora Politechniki Szczeci┼äskiej.

W dniu 19 grudnia 1996 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczeci┼äskiej obroni┼é rozpraw─Ö doktorsk─ů p.t. "Cyfrowe systemy identyfikacji przestrzennych rozk┼éadów pól magnetycznych". Promotorem pracy by┼é prof. dr in┼╝. Ryszard Sikora z Politechniki Szczeci┼äskiej. Po obronie pracy doktorskiej otrzyma┼é stanowisko adiunkta.

W tym okresie podj─ů┼é tak┼╝e prace w zakresie testowania struktur przewodz─ůcych metodami elektromagnetycznymi. Badania dotyczy┼éy obiektów dobrze przewodz─ůcych, jak i te┼╝ struktur s┼éabo przewodz─ůcych o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach zbli┼╝onych do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci obiektów biologicznych.

Do identyfikacji stanu badanych struktur zaproponowa┼é wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w postaci neuronowych modeli przetworników wiropr─ůdowych. Istotn─ů innowacj─ů by┼éo to, i┼╝ podobne modele neuronowe wykorzysta┼é zarówno do rozwi─ůzania zagadnienia prostego, czyli znalezienia odpowiedzi przetwornika na wad─Ö, jak i do estymacji profilu wady na podstawie sygna┼éów otrzymanych z przetwornika.

Pocz─ůwszy od kwietnia 1997 roku zosta┼é zatrudniony na jeden rok na stanowisku "Assistant Professor" w Oita University, Faculty of Engineering, Japonia. Badania naukowe w trakcie pobytu w Japonii koncentrowa┼éy si─Ö na tematyce bada┼ä nieniszcz─ůcych metodami elektromagnetycznymi. W tym czasie zajmowa┼é si─Ö konstruowaniem nowego typu przetworników i systemów pomiarowych. Jego g┼éównym celem by┼éo opracowanie algorytmów umo┼╝liwiaj─ůcych identyfikacj─Ö defektów. Do realizacji tego zadania zaproponowa┼é wykorzystanie zmodyfikowanej metody wielocz─Östotliwo┼Ťciowej. Zaproponowana metoda odbiega┼éa w istotny sposób od tych, które dost─Öpne s─ů w tradycyjnych systemach. Ró┼╝nica polega na sposobie generacji wzbudzenia, metodach analizy otrzymanych sygna┼éów i sposobie prezentacji wyników. Szczególne znaczenie ma zastosowanie spektrogramów do analizy otrzymanych sygna┼éów. W zakres jego obowi─ůzków oprócz prowadzenia bada┼ä naukowych wchodzi┼éy równie┼╝ wyk┼éady dla studentów obejmuj─ůce zagadnienia sztucznych sieci neuronowych oraz komputerowej analizy obwodów elektrycznych. Po rocznej pracy, kontrakt zosta┼é przed┼éu┼╝ony na kolejny rok akademicki.

Wyniki osi─ůgni─Öte w trakcie prowadzonych bada┼ä naukowych uhonorowane zosta┼éy presti┼╝ow─ů nagrod─ů "Best Technical Contribution Award" przyznan─ů w Tokyo, w 1998 roku przez Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, któr─ů otrzyma┼é wspólnie z kierownikiem laboratorium, w którym by┼é zatrudniony - Profesorem Masato Enokizono. W tym samym czasie przyj─Öty zosta┼é w poczet cz┼éonków Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics.

W 1999 roku został nagrodzony dwuletnim stypendium przyznanym przez Science and Technology Agency, Japonia. Stypendium to pozwoliło na kontynuację badań naukowych prowadzonych w Oita University, jak i rozpoczęcie nowych badań w Oita Industrial Research Institute.

W wyniku intensywnych prac nad algorytmami identyfikacji wad materia┼éowych zaproponowa┼é now─ů koncepcj─Ö wielocz─Östotliwo┼Ťciowego neuronowego modelu przetwornika wiropr─ůdowego z przesuwanym oknem. Skuteczno┼Ť─ç tego rozwi─ůzania zosta┼éa zweryfikowana zarówno na drodze symulacji komputerowych jak i pomiarów przeprowadzonych na defektach o charakterze naturalnym. Nie zawsze jest konieczne wyznaczenie dok┼éadnego profilu wady. W wielu przypadkach wystarcza okre┼Ťlenie takich parametrów jak g┼é─Öboko┼Ť─ç, d┼éugo┼Ť─ç i szeroko┼Ť─ç. Dlatego te┼╝, zaproponowa┼é algorytm automatycznej klasyfikacji wad. Wykorzysta┼é do tego celu cz─Östotliwo┼Ťciowe charakterystyki uk┼éadu czujnik-wada. Opracowany algorytm gwarantuje wysok─ů dok┼éadno┼Ť─ç i odporno┼Ť─ç na wp┼éyw zak┼éóce┼ä zewn─Ötrznych. W czasie pracy w Oita Industrial Research Institute nawi─ůza┼é liczne kontakty z firmami japo┼äskimi. Mi─Ödzy innymi, by┼é zaproszony do jednego z centralnych laboratoriów badawczych Nippon Steel Corporation w celu przedstawienia referatu na temat wiropr─ůdowego wykrywania zmian zm─Öczeniowych w stopach miedzi i materia┼éach ferromagnetycznych.

Do┼Ťwiadczenia uzyskane w Japonii zwróci┼éy mi─Ödzy innymi jego uwag─Ö na konieczno┼Ť─ç prowadzenia bada┼ä naukowych w ┼Ťcis┼éej korelacji z przemys┼éem, a tak┼╝e na potrzeb─Ö w┼é─ůczenia w nie studentów w mo┼╝liwie jak najwcze┼Ťniejszej fazie studiów. Po czteroletnim pobycie w Japonii, w kwietniu 2001 roku powróci┼é do kraju wznawiaj─ůc prac─Ö na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki.

W roku 2003 obroni┼é rozpraw─Ö habilitacyjn─ů pt. "Wielocz─Östotliwo┼Ťciowe algorytmy identyfikacji w uk┼éadach defektoskopii wiropr─ůdowej". Za cykl artyku┼éów na ten temat i monografi─Ö habilitacyjn─ů otrzyma┼é presti┼╝ow─ů Nagrod─Ö Wydzia┼éu IV Nauk Technicznych PAN. W roku 2005 zosta┼é zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od tego czasu wypromowa┼é on 3 doktorów i sprawuje opiek─Ö naukow─ů nad kolejnymi 4 doktorantami.

W roku 2004 został nagrodzony stypendium Science and Technology Agency, Japan (od 2004-10-01 do 2005-01-31), a następnie w roku 2011 stypendium Japan Society for the Promotionof Science - JSPS (od 2011-08-01 do 2012-01-31).

G┼éówne tematy bada┼ä naukowych które obecnie prowadzi koncentruj─ů si─Ö wokó┼é nast─Öpuj─ůcych zagadnie┼ä:

 • badanie kompozytów metod─ů terahercow─ů,
 • radiografia komputerowa i cyfrowa,
 • badania metod─ů strumienia rozproszenia z wykorzystaniem wektorowej analizy pola magnetycznego,
 • metoda wiropr─ůdowa,
 • konstrukcja przetworników elektromagnetycznych,
 • zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w badaniach nieniszcz─ůcych,
 • algorytmy automatycznej identyfikacji defektów (ADR).

 

W ostatnich latach badania te prowadzi┼é mi─Ödzy innymi w ramach krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych:

 1. Projekt rozwojowy INNOLOT/I/9/NCBR/2013,
 2. "Zaawansowane techniki wytwarzania kad┼éuba silników lotniczych", 2013-2016, (kierownik T. Chady), Projekt rozwojowy 3T10A01430, pt. "Sprz─Ötowa realizacja wybranych uk┼éadów defektoskopii wiropr─ůdowej", 2006-2009 (kierownik),
 3. Projekt rozwojowy NR01003706, pt. "Inteligentny system analizy radiogramów", 2009-2012, (g┼éówny wykonawca),
 4. Projekt rozwojowy NN501114136, pt. "Identyfikacja niejednorodno┼Ťci strukturalnych uk┼éadów mechanicznych", 2009-2012 (wykonawca),
 5. Projekt rozwojowy NN510538039, pt. "Badania nieniszcz─ůce materia┼éów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w pa┼Ťmie cz─Östotliwo┼Ťci terahercowych", 2010-2013, (kierownik),
 6. 7 Program Ramowy, akronim projektu: QualiTi, numer kontraktu: 222476, "Development of New and Novel Quality Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry", 2008-2010, (kierownik),
 7. 7 Program Ramowy, akronim projektu: SubCTest, numer kontraktu: 222174, "Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea inspection of Offshore Structure Welds", 2008-2010, (kierownik),
 8. 7 Program Ramowy, akronim projektu: AxleInspect, numer kontraktu 286573, "Development of novel inspection techniques for train axles", 2011-2013, (kierownik),
 9. 7 Program Ramowy, akronimprojektu: HEMOW, numer kontraktu 269202, "Health Monitoring of Offshore Wind Farms", 2011-2014, (kierownik),
 10. 6 Program Ramowy, akronim projektu: FilmFree , (NMP2-CT-2005-515746), "Opracowanie nowej technologii radiografii cyfrowej w celu przeprowadzenia zmian w "tradycyjnie mniej zaanga┼╝owanym w badania nieniszcz─ůce sektorze nadzoru przemys┼éowego" z radiografii klasycznej na zautomatyzowan─ů radiografi─Ö cyfrow─ů", (g┼éówny wykonawca).

 

Jest cz┼éonkiem komitetów naukowych trzech wa┼╝nych mi─Ödzynarodowych konferencji naukowych:

 • International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation (ENDE),
 • International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ISEM),
 • International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET) a w roku 2013 by┼é cz┼éonkiem komitetu naukowego 43. Krajowej Konferencji Bada┼ä Nieniszcz─ůcych.

 

Jako szczególne wyró┼╝nienie nale┼╝y potraktowa─ç zaproszenie do komitetu naukowego najwi─Ökszej konferencji o tematyce bada┼ä nieniszcz─ůcych: 19th World Conference on Non-Destructive Testing (WCNDT), która odb─Ödzie si─Ö w 2016 roku.

W roku 2010 by┼é Przewodnicz─ůcym International Workshop On Electromagnetic Nondestructive Evaluation ENDE, a w 2007 roku Wiceprzewodnicz─ůcym International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET.

Jest autorem b─ůd┼║ wspó┼éautorem ponad 290 artyku┼éów opublikowanych g┼éównie w mi─Ödzynarodowych czasopismach naukowych b─ůd┼║ w materia┼éach znacz─ůcych mi─Ödzynarodowych konferencji naukowych. By┼é tak┼╝e wspó┼éredaktorem nast─Öpuj─ůcych monografii:

 • Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XVI), NieuweHemweg 6B 1013 BG Amsterdam Netherlands IOS Press BV, ISBN 978-1-61499-353-7, 2014
 • Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIV), NieuweHemweg 6B 1013 BG Amsterdam Netherlands IOS Press BV, ISBN 978-1-60750-749-9, 2011
 • Problemy elektrotechniki teoretycznej i stosowanej, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczeci┼äskiej, ISBN 83-88764-62-4, 2003

 

Od 1998 roku jest członkiem Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics (JSAEM), a w 2008 roku został członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Jest także członkiem Komisji Nauk Elektrycznych O/Poznań PAN.

Publikacje Tomasza Chady, które ukaza┼éy si─Ö w latach 2012-2013:

 1. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "Electromagnetic system for nondestructive evaluation of train hollow axles",FENDT2013 : Proceedings of 2013 Far East Forum on Nondestructive Evaluation/Testing : New Technology & Application / Ed. : Changuang Xu, Qinxue Pan - Beijing : IEEE, 2013, S. 29-34. doi:10.1109/FENDT.2013.6635523, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ji'nan, China, June 17-20, 2013.
 2. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "Inspection of train hollow axles by measuring AC field vector", ISTET 2013 : International Symposium on Theoretical Electrical Engineering : proceedings - Pilsen : University of West Bohemia, 2013, S. IV-41 - IV-42, Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia, Department of Theory of Electrical Engineering. Pilsen, Czech Republic, 24th - 26th June, 2013.
 3. Chady Tomasz, Frankowski Pawel, "Electromagneticevaluation of reinforced concrete structure" W: Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 32 B / Ed. : D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2013, S. 1355-1362. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1511). - doi: 10.1063/1.4789200, American Institute of Physics. Denver, Colorada USA, 15-20 July 2012.
 4. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, TodakaTakashi, EnokizonoMasato: "Vector magnetic field camera for permanent magnetsinspection",Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 32 B / Ed. D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2013, S. 1638-1645. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1511). - doi: 10.1063/1.4789238, American Institute of Physics. Denver, Colorada USA, 15-20 July 2012.
 5. Chady Tomasz, Frankowski Pawel, "Thermalanalysis of excitation circuit for pulsed eddy current transducer", Przegl─ůd Elektrotechniczny, R. 89, nr 8 (2013), s. 313-315.
 6. Chady Tomasz, Sikora Ryszard, "Badania nieniszcz─ůce: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju", Przegl─ůd Spawalnictwa, 2013, nr 12, s. 13-15.
 7. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Liaptsis Dimosthenis, Avramidis Stavros, Castro Ivan, Lobato Kenneth, Hankinson Neil, Gregory Chris, Azpiri Ignacio Ugarte, "Ultrasonic and electromagneticinspections of railway hollowaxels", Przegl─ůd Spawalnictwa, 2013, nr 12, s. 37-41.
 8. Goracy Krzysztof, Pilawka Ryszard, Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, "Wykorzystanie promieniowania terahercowego do badania eksploatacyjnych uszkodze┼ä kompozytów polimerowych", Przemys┼é Chemiczny, Vol. 92, nr 3 (2013), s. 362-364.
 9. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, Sikora Ryszard, Gratkowski Stanislaw, Ziolkowski Marcin, "Full wave numerical modelling of terahertz systems for nondestructive evaluation of dielectricstructures", Compel: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 32, nr 3 (2013), s. 736-747. - doi: 10.1108/03321641311305719
 10. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Pulsedterahertzinspection of non-conducting sandwich composites",Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 32 B / Ed. : D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2013 - S. 659-666. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1511). - doi: 10.1063/1.4789109, American Institute of Physics. Denver, Colorada USA, 15-20 July 2012.
 11. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Badania nieniszcz─ůce materia┼éów kompozytowych metoda terahercow─ů", Przegl─ůd Spawalnictwa, 2013, nr 12, s. 101-103
 12. Sikora Ryszard, Baniukiewicz Piotr, Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Piekarczyk Bogdan, Psuj Grzegorz, Grzywacz Bogdan, Misztal Leszek. "Detection and classification of weld defects in industrial radiography with use of advanced AI methods", FENDT2013 : Proceedings of 2013 Far East Forum on Nondestructive Evaluation/Testing : New Technology & Application / Ed. : Changuang Xu, Qinxue Pan - Beijing : IEEE, 2013 - S. 12-17. - doi: 10.1109/FENDT.2013.6635520, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ji'nan, China, June 17-20, 2013.
 13. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Baniukiewicz Piotr, Grzywacz Bogdan, Lopato Przemyslaw, Misztal Leszek, Napierala Lech, Piekarczyk Bogdan, Pietrusewicz Tomasz, Psuj Grzegorz, "The software application and classification algorithms for weldsradiogramsanalysis", Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 32 B / Ed. : D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2013 - S. 1104-1111. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1511). - doi: 10.1063/1.4789166, American Institute of Physics. Denver, Colorado USA, 15-20 July 2012.
 14. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, "Sprawozdanie z wybranych konferencji o tematyce bada┼ä nieniszcz─ůcych", Przegl─ůd Spawalnictwa, 2013, nr 12, s. 11-12
 15. Camerini Cesar Giron, Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, Rebello Joao Marcos Alcoforado, "The sigma phase evaluation in duplex stainless steelusing ECT method", Materials Science Forum. - Vol. 721 (2012), s. 65-70
 16. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "Electromagnetic NDT system for inspection of trainhollowaxles", The 17th International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation : ENDE 2012 - Rio de Janeiro : Federal University of Rio de Janeiro, 2012 - S. 31-32, Federal University of Rio de Janeiro, Metallurgical and Materials Engineering - COPPE Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro, Brazil, July 29th - August 1st, 2012.
 17. Chady Tomasz, Sikora Ryszard, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "Eddy currenttransducersdedicated for titaniumbilletsevaluation", ElectromagneticNondestructive Evaluation (15) / ed. by : B.P.C. Rao, T.Jayakumar, K. Balasubramanian and B. Raj - Amsterdam : IOS Press, 2012 - S. 219-226. - (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, ISSN:1383-7281 (Print); 1879-8322 (Online); Vol. 36). - doi: 10.3233/978-1-60750-968-4-219
 18. Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Szymanik Barbara, "Terahertz and thermal testing of glass-fiber reinforced composites with impactdamages", Journal of Sensors. - Volume 2012, Article ID 954867,14 pages
 19. Chady Tomasz, Goracy Krzysztof, Pilawka Ryszard, Baniukiewicz Piotr, "THZ imaging based catalog of composite materials defects", Review of Progress Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol. 31 B / Ed. : D.O. Thompson, D. E. Chimenti - American Institute of Physics, 2012 - S. 1110-1117. - (AIP Conference Proceedings, ISSN:0094-243X; Vol. 1430), American Institute of Physics. Burlington, Vermont, USA, 17-22 July 2011.
 20. Chlewicki Wojciech, Baniukiewicz Piotr, Chady Krzysztof, Brykalski Andrzej, "Identification of the position of objects in three dimensions using anextendedradiography system", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Vol. 39, nr 1-4 (2012), s. 167-173
 21. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Time reversalpulsed terahertz inspection of dielectricstructures", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics. - Vol. 39, nr 1-4 (2012), s. 427-433
 22. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Terahertz detection and identification of defects in layered polymer composites and compositecoatings", NondestructiveTesting and Evaluation. - 2012, s. 1-6
 23. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "Energy and entropybased signal processing for terahertz inspection of homogeneous and composite materials adhesivejoints", Materials Science Forum. - Vol. 721 (2012), s. 132-137.
 24. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, EnokizonoMasato, TodakaTakashi, "Stress evaluation in non-oriented electrical steel samples by observation of vector magnetic flux under static and rotating field conditions", The 12th International Workshop on 1 & 2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing : Short Paper Proceedings / Ed. : H. Pfutzner, G. Shilyashki& V. Galabov - Vienna : Vienna Magnetic Group Reports, 2012 - S. 55-56, ViennaMagneticGroup. Vienna, Austria, 3-6 September, 2012.
 25. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, Camerini Cesar Giron, "Eddy current transducer dedicated for sigma phase evaluation in duplex stainlesssteel", Journal of Sensors. - Volume 2012, Article ID 851231, 6 pages
 26. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, EnokizonoMasato, "Observation of material degradation under fatigue and static loading condition using selectedelectromagnetic NDT methods", Materials Science Forum. - Vol. 721 (2012), s. 120-126
 27. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Szymanik Barbara, "Infraredthermographic testing of composite materials with adhesive joints// W: 18th World Conference on Non-DestructiveTesting", Durban, SouthAfrica - S. 1-8, SouthAfricanInstitute for Non-Destructive Testing (SAINT). Durban, South Africa, 16-20 April, 2012.
 28. Sikora Ryszard, Baniukiewicz Piotr, Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Psuj Grzegorz, "Artificial neural networks and fuzzy logic in nondestructive evaluation", 18th World Conference on Non-DestructiveTesting, Durban, SouthAfrica - S. 1-11, SouthAfricanInstitute for Non-Destructive Testing (SAINT). Durban, South Africa, 16-20 April, 2012.
 29. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Baniukiewicz Piotr, Lopato Przemyslaw, Napierala Lech, Pietrusewicz Tomasz, Psuj Grzegorz, "Intelligent system for radiogram analysis for welds' defects inspection - results of chosenalgorithms' work", 18th World Conference on Non-Destructive Testing [Dokumentelektroniczny] - Durban, South Africa - S. 1-7, SouthAfricanInstitute for Non-Destructive Testing (SAINT). Durban, South Africa, 16-20 April, 2012., Compel: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 32, nr 3 (2013), s. 736-747. - doi: 10.1108/03321641311305719
 30. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz,
 31. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "
 32. Sikora Ryszard, Baniukiewicz Piotr, Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Piekarczyk Bogdan, Psuj Grzegorz, Grzywacz Bogdan, Misztal Leszek. "
 33. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Baniukiewicz Piotr, Grzywacz Bogdan, Lopato Przemyslaw, Misztal Leszek, Napierala Lech, Piekarczyk Bogdan, Pietrusewicz Tomasz, Psuj Grzegorz, "
 34. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, "
 35. Camerini Cesar Giron, Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, Rebello Joao Marcos Alcoforado, "
 36. Chady Tomasz, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "
 37. Chady Tomasz, Sikora Ryszard, Psuj Grzegorz, Kowalczyk Jacek, Spychalski Ireneusz, "
 38. Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Szymanik Barbara, "
 39. Chady Tomasz, Goracy Krzysztof, Pilawka Ryszard, Baniukiewicz Piotr, "
 40. Chlewicki Wojciech, Baniukiewicz Piotr, Chady Krzysztof, Brykalski Andrzej, "
 41. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "
 42. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "
 43. Lopato Przemyslaw, Chady Tomasz, "
 44. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, EnokizonoMasato, TodakaTakashi, "
 45. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, Camerini Cesar Giron, "
 46. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, EnokizonoMasato, "
 47. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, EnokizonoMasato,
 48. Psuj Grzegorz, Chady Tomasz, EnokizonoMasato,
 49. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Szymanik Barbara, "
 50. Sikora Ryszard, Baniukiewicz Piotr, Chady Tomasz, Lopato Przemyslaw, Psuj Grzegorz, "
 51. Sikora Ryszard, Chady Tomasz, Baniukiewicz Piotr, Lopato Przemyslaw, Napierala Lech, Pietrusewicz Tomasz, Psuj Grzegorz, "

 

Lista krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze Elektrotechniki Wydzia┼éu Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którymi kieruje b─ůd┼║ uczestniczy Kolega Tomasz Chady:

 1. Projekt rozwojowy INNOLOT/I/9/NCBR/2013, "Zaawansowane techniki wytwarzania kad┼éuba silników lotniczych", 2013-2016, (kierownik T. Chady),
 2. 7 Program Ramowy, akronimprojektu: HEMOW, numer kontraktu 269202, "Health Monitoring of Offshore Wind Farms", 2011-2014, (kierownik T. Chady),
 3. Projekt rozwojowy NN510538039, pt. "Badania nieniszcz─ůce materia┼éów kompozytowych falami e

Copyright PTBNiDT SIMP ©