Archiwum aktualności

Archiwum


[2015-11-02]

44 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

W dniach 20-22 października 2015, w hotelu STOK w Wiśle odbyła się 44 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących.

 

Patronatem honorowym objęły Konferencje następujące Instytucje:

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Ministerstwo Gospodarki

- Urząd Dozoru Technicznego

- Politechnika Śląska

Sponsorami i Partnerami 44 KKBN były następujące firmy:

- NDT System Sławomir Jóźwiak – Sponsor Główny

- TÜV SÜD Polska  Sp. z o.o. - Sponsor

- Kalla Sp. z o.o. - Sponsor

- Technic-Control Sp. z o.o. - Partner

- ZBM Ultra Sp. z o.o. - Partner

- Instytut Spawalnictwa - Partner

- Urząd Dozoru Technicznego - Partner

- EC Test Systems - Partner

W Komitecie Naukowym znalazły się następujące osoby:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Andrzej SZYMAŃSKI,

Politechnika Śląska, Instytut Spawalnictwa

Członkowie:

dr hab. inż. Tomasz CHADY, prof. ZUT

Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny

dr hab. inż. Andrzej GARBACZ, prof. PW

Politechnika Warszawska

dr inż. Grzegorz JEZIERSKI

Politechnika Opolska

prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ

Instytut Techniki Budowlanej

dr hab. inż. Krzysztof SCHABOWICZ

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Jacek SŁANIA, prof. IS

Instytut Spawalnictwa

dr inż. Lesław SOZAŃSKI

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Jacek SZELĄŻEK, prof. IPPT

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

mgr inż. Marta WOJAS

Urząd Dozoru Technicznego       

 

Komitet Organizacyjny w składzie:

Przewodniczący:

Dariusz WOJDAŁA

Zastępca przewodniczącego:      

Ryszard JAWOR

Sekretarz organizacyjny:

Agnieszka ZAJĄC

Komisarz wystawy:

Jacek URBAŃCZYK

Członkowie:

Marian DROP

Barbara DURAN

Dyonizy SZEWCZYK

Joanna SZMATLOCH

Paweł ZIELOSKO

Podczas uroczystego otwarcia wystąpili przedstawiciele następujących Organizacji:

 • Przewodniczący PTBNiDT Oddział Katowice – Dariusz Wojdała
 • Przewodniczący Rady Miasta Wisła – Janusz Podżorski
 • Prezes Zarządu PTBNiDT – Tomasz Chady
 • Wiceprezes SIMP – Włodzimierz Fleischer
 • Prezes ENDT – Peter Trampus
 • Prezes Zarządu Oddziału SIMP Katowice – Jerzy Wawrzyńczyk
 • Zastępca Przewodniczącego Czech Society for Nondestructive Testing – Vladislava Sekerasowa
 • Przewodniczący PTBN – Jacek Urbańczyk
 • Przedstwiciele Sponsora Głownego i Sponsorów

Swoim wystąpieniem w drugim dniu konferencji zaszczycił nas także Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego - Przemysław Ligenza.

W Konferencji wzięło udział 315 uczestników, w tym zaproszeni Goście.

Podczas sesji plenarnych wygłoszono 32 referaty na następujących sesjach tematycznych:

- sesja kolejnictwa

- sesja budowlana

- sesja lotnicza                                                                                                                          

- sesja badań nieniszczących w przemyśle

- sesja certyfikacyjna.

 

Na wystawę zorganizowaną podczas 44 KKBN przyjechało 28 Wystawców, którzy zaprezentowali najnowsze osiągnięcia sprzętowe a także swoje usługi w dziedzinie badań nieniszczących.

Uczestnicy 44.KKBN mieli okazję wymienić swoje doświadczenia podczas uroczystej kolacji uświetnionej występami i innymi atrakcjami. W drugim dniu konferencji wysłuchaliśmy koncertu Kwintetu Śląskich Kameralistów.

Podczas całej konferencji o komfort dbał zespół pracowników hotelu STOK, który zapewniał zaplecze lokalowe i gastronomiczne.

Na 44 KKBN przyznano dwie równorzędne nagrody im. Prof. Z.Pawłowskiego dla najmłodszego referenta. Otrzymali je: Piotr Machała (ZBM ULTRA Sp. z o.o.) współautor referatu "Badania ultradźwiękowe powierzchni wewnętrznych otworów drążonych wałów turbin z wykorzystaniem fal powierzchniowych" i Łukasz Rawicki (Instytut Spawalnictwa) autor referatu "Badania ultradźwiękowe osi drążonych w zestawach pociągów". Wyróżnionym gratulujem. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym za miło spędzony czas,  podczas którego zrealizowaliśmy wspólnie założone cele tegorocznej konferencji badań nieniszczących.

Sprawozdanie organizatora 44KKBN

[2015-08-21]

Oddział Szczecin informuje

Oddział Szczeci za zgodą autora prezentuje referat Profesora Joao M A Rebello z Federalnego Uniwersytetu z Rio de Janeiro. Referat został zaprezentowany na seminarium w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Referat do pobrania: Development of a Magnetic Sensor for Detecting and Sizing Paraffin Deposition Inside Pipelines

[2015-07-01]

Odział Szczecin informuje

W dniu 11 czerwca 2015 roku w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie odbyło się seminarium naukowe pt. „Badania materiałowe w XXI wieku – wybrane zagadnienia” zorganizowane przez

 • PTBNiDT SIMP oddział w Szczecinie,
 • PTETiS oddział w Szczecinie,
 • SIMP oddział w Szczecinie,
 • KETiI, Wydział Elektryczny ZUT,

w ramach połączonych posiedzeń PTBNiDT SIMP/o Szczecin, PTETiS /o Szczecin, SIMP /o Szczecin i obchodów Dnia Mechanika. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby.

W trakcie Seminarium referat wygłosił między innymi pan Cesar Camerini z Brazylii.

Cesar Camerini:

Metallurgy and Materials Dept. Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ BRAZIL,
e-mail: cgcamerini@metalmat.ufrj.br

Cesar Camerini jest pracownikiem naukowym Laboratorium Badań Nieniszczących, Korozji i Spawania Federalnego Uniwersytetu w Rio de Janeiro. Ukończył inżynierię mechaniczną na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w 2009 roku, a następnie uzyskał magisterium z inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w 2011. Aktualnie jest doktorantem na Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro. Od 2006 roku (stypendium naukowe) uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych z dziedziny badań nieniszczących. Obecnie jest koordynatorem badań projektów realizowanych w Laboratorium Badań Nieniszczących, Korozji i Spawania Federalnego Uniwersytetu w Rio de Janeiro na potrzeby brazylijskiej branży olejowo-gazowej.

 

Do pobrania prezentacja: "Electromagnetic techniques in the recent challenges faced by Brazilian oil and gas industry”

[2015-06-17]

17.06.2015

W dniu 17.06.2015 roku odbyło się kolejne (8/2015) posiedzenie Zarządu PTBNiDT SIMP.

Zaplanowany porządek obrad był następujący: 

Lp.

Godz.

Treść

Dokument /

data wydania

Prowadzący / referujący temat

1

12:00

Otwarcie posiedzenia

 

T. Chady

2

12:03

Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego

Projekt Porządku Dziennego

T. Chady

3

12:05

Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP
z dn. 22.04.2015r

Protokół  zebrania ZT z dn. 19.02.2015

T. Chady

4

12:15

Informacja o odbytych spotkaniach międzynarodowych

Sprawozdanie

T. Chady

5

12:25

Przygotowania do 44KKBN

 

D. Wojdała    

6

12:35

Regulamin KKBN

 

Projekt regulaminu

B. Ładecki

7

14:00

Informacja o  postępach w procesie tłumaczenia norm

 

M. Wojas

ZG PTBNiDT

8

14:15

Omówienie stanu prac na powstaniem nowej strony internetowej Towarzystwa

 

B. Piekarczyk

ZT PTBNiDT

9

14.30

Baza adresowa – uporządkowanie sytuacji z punktu widzenia prawnego

 

ZT

10

14:45

Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

ZT PTBNiDT

11

15:00

Ustalenie terminu kolejnego spotkania

 

ZT PTBNiDT

12

15:05

Zamknięcie posiedzenia

 

T. Chady

[2015-02-19]

Informacja z posiedzenia Zarządu PTBNiDT

W dniu 19.02.2015 roku odbyło się kolejne - piąte, posiedzenie Zarządu PTBNiDT.

Miejsce spotkania: Dom Techniki; ul. Świętokrzyska 14a; 00-050 Warszawa

Przedmiotem zebrania były wymienione poniżej tematy:
Zatwierdzenie protokołu zebrania ZG PTBNiDT SIMP
z dn. 02.12.2014r.
Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN
44KKBN, sprawy organizacyjne, zaproszenia na 44KKBN, dyskusja nad preliminarzem finansowym 44KKBN
Dyskusja nad Regulaminami PTBNiDT SIMP oraz KKBN
Ustalenie stanowiska Towarzystwa w sprawie „poszerzonej działalności UDT”
Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim i pracach nad powołaniem zespołu przy ZG SIMP
Informacja na temat archiwizacji dokumentacji PTBNiDT SIMP
Prowadzenie strony internetowej i inne sprawy organizacyjne
Rozpoczęcie działalności informacyjnej - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PTBNiDT SIMP
Wybór przedstawiciela Towarzystwa do IC NDT
Dyskusja nad rozwojem/powstaniem struktur PTBNiDT SIMP na uczelniach, nagroda za najlepszą pracę magisterską/inżynierską o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi
Ustalenie programu pracy w 2015 roku / finanse
Wolne wnioski, ewentualna dyskusja nad listem dot. stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 1. Sprawozdania z 43 KKBN
 2. Preliminarza dotyczącego 44 KKBN
 3. Regulaminu PTBNiDT
 4. Współpracy z PKN
 5. W sprawie wyboru przedstawiciela PTBNiDT do ICNDT

Termin kolejnego spotkania został zaplanowany na 17 tydzień

[0000-00-00]

W dniu 15 listopada 2014 roku na Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej osobę Profesora Zdzisława Pawłowskiego

 

 

 

 

Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski (1923 - 1998)

 

 

Pan Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski, Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, był wybitnym naukowcem o wielce znaczących osiągnięciach w skali światowej. Był On twórcą nowoczesnych badań nieniszczących w Polsce i przez wile lat niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie. Poza pracą zawodową prowadził szeroką działalność społeczną, organizacyjną, szkoleniową, rzeczoznawczą, normalizacyjną, a także kulturalną.

Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski urodził się 4 stycznia 1923r. W roku 1950 ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej. Pracę doktorską i habilitacyjną obronił w IPPT-PAN, odpowiednio w 1962 r. i 1970 r., a tytuł Profesora uzyskał w 1975 r. Profesor Z. Pawłowski na przestrzeni swej długoletniej pracy zawodowej był zatrudniony na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Odlewnictwa, w Centralnym Biurze Projektów Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych, w Wojskowej Akademii Technicznej, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i w ostatnim okresie w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Profesor Z. Pawłowski był też członkiem Rad Naukowych: IPPT PAN, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a także Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki.

Profesor Z. Pawłowski był autorem ponad 150 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą, a także kilku patentów.

Nie do przecenienia są zasługi prof. Z. Pawłowskiego w zakresie jego aktywności w naukowych i technicznych organizacjach międzynarodowych.

 • Wymienić w tym miejscu należy:
 • Prezydenturę Międzynarodowego Komitetu Badań Nieniszczących
 • Prezydenturę 7 Międzynarodowej Konferencji Badań Nieniszczących, która odbyła się w 1973 roku w Warszawie
 • działania na rzecz utworzenia Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (EFNDT)
 • uczestnictwo w pracach:
  • Międzynarodowego Komitetu Badań Nieniszczących (ICNDT),
  • Międzynarodowego Zrzeszenia ds. Problemu Pękania (ICF),
  • Europejskiej Rady ds. Badań Nieniszczących (ECNDT),

Na szczególne podkreślenie zasługuje olbrzymia aktywność Profesora Z. Pawłowskiego na niwie działalności społecznej. W swojej 40-letniej działalności w Stowarzyszeniu Inżynierów Techników i Mechaników Polskich wykazywał się wyjątkowym zaangażowaniem, które między innymi zaowocowało utworzeniem Sekcji Wytrzymałościowej, a w konsekwencji doprowadziło do powstania Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej.

 • Profesor Z. Pawłowski pełnił również wiele ważnych funkcji, a wśród nich:
 • członka Zarządu Głównego SIMP,
 • członka i zastępcy przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NOT,
 • przewodniczącego Komisji SIMP ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników,
 • prezesa Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów SIMP,
 • prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP,
 • przewodniczącego normalizacji Komisji Problemowej ds. Badań Nieniszczących Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • przewodniczącego Rady Programowej czasopisma "Przegląd Mechaniczny".
 • Za swą działalność Profesor Z. Pawłowski otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień krajowych i zagranicznych, wśród których wymienić należy:
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Nagrodę Państwową II stopnia w dziedzinie Naukowej,
 • Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za opracowanie i wdrożenie do produkcji defektoskopu ultradźwiękowego typ 510,
 • Nagrodę im. Maksymiliana Kolbego przyznaną przez Włoskie Towarzystwo BN,
 • Złotą odznaką SIMP,
 • Złotą odznakę: "President ICNDT",
 • Medal 75 -lecia UDT i 60-lecia Polskiej Normalizacji,
 • Złotą odznakę z trzema diamentami PLL-LOT,
 • Tytuł honorowego członka SIMP,

Pan Profesor Zdzisław Pawłowski zmarł 30 października 1998 roku.

[0000-00-00]

43 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

W dniach 21-23 października 2014 (wt-czw) odbyła się w Kudowie Zdroju 43 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących.

Organizator:

 1. PTBNiDT - Oddział Wrocław
 2. Ośrodek Doskonalenia Kadr we Wrocławiu
 3. Zakład Badań Materiałów ULTRA - organizator techniczny

Wg informacji organizatorów:

 1. Ilość uczestników konferencji: 255
 2. Ilość wystawców: 24
 3. Ilość wygłoszonych referatów: 27
 4. Patroni konferencji:
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Politechnika Wrocławska
 • Urząd Dozoru Technicznego
 1. Sponsorzy konferencji:
 • Olympus Polska - sponsor główny
 • Instytut Spawalnictwa - sponsor
 • NDT System - sponsor
 • Technic-Control - partner
 • EC Test System - partner
 1. Tematy referatów:
 • badania nieniszczące w kolejnictwie
 • normalizacja i certyfikacja

Nagrodę im. prof. Zdzisława Pawłowskiego za najlepszy wygłoszony referat przez osobę do 35 roku życia otrzymał Pan Przemysław Pastuszak

 
Copyright PTBNiDT SIMP ©