Error

Archive


[2018-05-11]

*-*

[2018-03-18]

***

[2018-02-15]

47 KKBN

[2017-11-15]

46 KKBN - Starachowice

[2017-10-16]

*

[2017-05-16]

Materials Testing exhibition offers global showcase for NDT industry

Materials Testing exhibition offers global showcase for NDT industry

Materials Testing – the world’s most comprehensive exhibition of non-destructive testing (NDT), materials testing, condition monitoring and diagnostic technologies – returns this year with a new range of features and industry speakers.

Materials Testing 2017 will take place from 5-7 September in Telford, UK and will showcase the latest innovations from companies around the world. The show comes at an exciting time for the industry, with the market set for strong global growth and new technologies offering huge potential for improved testing and monitoring.

Materials Testing 2017 promises to be the biggest and best exhibition to date, with over 70 exhibitors and a wide range of seminars covering the practical aspects of NDT and related technologies.

The biennial event is organised by the British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) and will run alongside its annual conference, NDT 2017, providing additional networking opportunities.

Paul Fidgeon, Chairman of the organising committee, said: “The NDT sector is entering an exciting period of expansion. The challenge of testing ageing infrastructure in established markets, growing demand from emerging economies such as China, India and Brazil, the increasing complexity of equipment and greater emphasis on safety standards are all driving growth.

“Meanwhile, new technologies, such as the Internet of Things, offer new possibilities for users. Materials Testing is the most comprehensive event of its type for the NDT industry and allows equipment producers, NDT practitioners and end users alike to keep up to date with developments, hear from leading industry voices and network with professionals from across the globe.”

According to Mordor Intelligence, the market for NDT services is set to grow by over 8% a year, from $6.51 billion in 2016 to reach $9.68 billion by the end of 2021.

The event, which is free to attend for registered visitors, takes place at the International Centre in Telford, West Midlands and is open from 9.30am to 4.30pm on Tuesday 5 and Wednesday 6 September and from 9.30am to 2.00pm on Thursday 7 September. The International Centre in Telford is less than one-and-a-half hours from Birmingham, Manchester and Liverpool international airports and only five minutes away from the UKrail and motorway networks.

 For further information, visit the website at www.materialstesting.org, follow Materials Testing on Twitter @BINDT_MT2017 or contact Karen Cambridge at BINDT on +44 (0)1604 438300.

 

Tomasz Chady,  D.Sc., PhD ,Eng., Professor of West Pomeranian University of Technology, Szczecin

President of Polish Society for Non-Destructive Testing and Technical Diagnostics SIMP

 

[2015-11-02]

44 KKBN

*

[2015-08-21]

Federal University of Rio de Janeiro

Professor Joao M A Rebello, D.Sc.

Metallurgy and Materials Dept.

Federal University of Rio de Janeiro

Development of a Magnetic Sensor for Detecting and Sizing Paraffin Deposition Inside Pipelines

[2015-07-01]

Odział Szczecin informuje

[2015-06-17]

17.06.2015

W dniu 17.06.2015 roku odbyło się kolejne (8/2015) posiedzenie Zarządu PTBNiDT SIMP.

Zaplanowany porządek obrad był następujący: 

Lp.

Godz.

Treść

Dokument /

data wydania

Prowadzący / referujący temat

1

12:00

Otwarcie posiedzenia

 

T. Chady

2

12:03

Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego

Projekt Porządku Dziennego

T. Chady

3

12:05

Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP
z dn. 22.04.2015r

Protokół  zebrania ZT z dn. 19.02.2015

T. Chady

4

12:15

Informacja o odbytych spotkaniach międzynarodowych

Sprawozdanie

T. Chady

5

12:25

Przygotowania do 44KKBN

 

D. Wojdała    

6

12:35

Regulamin KKBN

 

Projekt regulaminu

B. Ładecki

7

14:00

Informacja o  postępach w procesie tłumaczenia norm

 

M. Wojas

ZG PTBNiDT

8

14:15

Omówienie stanu prac na powstaniem nowej strony internetowej Towarzystwa

 

B. Piekarczyk

ZT PTBNiDT

9

14.30

Baza adresowa – uporządkowanie sytuacji z punktu widzenia prawnego

 

ZT

10

14:45

Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

ZT PTBNiDT

11

15:00

Ustalenie terminu kolejnego spotkania

 

ZT PTBNiDT

12

15:05

Zamknięcie posiedzenia

 

T. Chady

[2015-02-19]

Informacja z posiedzenia Zarządu PTBNiDT

W dniu 19.02.2015 roku odbyło się kolejne - piąte, posiedzenie Zarządu PTBNiDT.

Miejsce spotkania: Dom Techniki; ul. Świętokrzyska 14a; 00-050 Warszawa

Przedmiotem zebrania były wymienione poniżej tematy:
Zatwierdzenie protokołu zebrania ZG PTBNiDT SIMP
z dn. 02.12.2014r.
Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN
44KKBN, sprawy organizacyjne, zaproszenia na 44KKBN, dyskusja nad preliminarzem finansowym 44KKBN
Dyskusja nad Regulaminami PTBNiDT SIMP oraz KKBN
Ustalenie stanowiska Towarzystwa w sprawie „poszerzonej działalności UDT”
Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim i pracach nad powołaniem zespołu przy ZG SIMP
Informacja na temat archiwizacji dokumentacji PTBNiDT SIMP
Prowadzenie strony internetowej i inne sprawy organizacyjne
Rozpoczęcie działalności informacyjnej - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PTBNiDT SIMP
Wybór przedstawiciela Towarzystwa do IC NDT
Dyskusja nad rozwojem/powstaniem struktur PTBNiDT SIMP na uczelniach, nagroda za najlepszą pracę magisterską/inżynierską o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi
Ustalenie programu pracy w 2015 roku / finanse
Wolne wnioski, ewentualna dyskusja nad listem dot. stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 1. Sprawozdania z 43 KKBN
 2. Preliminarza dotyczącego 44 KKBN
 3. Regulaminu PTBNiDT
 4. Współpracy z PKN
 5. W sprawie wyboru przedstawiciela PTBNiDT do ICNDT

Termin kolejnego spotkania został zaplanowany na 17 tydzień

[2015-05-01]

The Bulletin of the PTBNiDT Management Board - launched

Ladies and Gentlemen,

 

The PTBNiDT SIMP Bulletin has been launched.
The No. 0 of the PTBNiDT SIMP Bulletin has been electronically sent to Chairmen of the PTBNiDT Branches with a request to send it out to the members of their branches.
 

If you are interested in receiving our Bulletin, please submit your request to the editorial team.
 
We also would like to ask you to send your comments as to the form and proposals concerning the contents for the next issue of the Bulletin to the email address of biuletyn@ptbnidt.pl.

We plan to issue the Bulletin every 2 months.

Yours faithfully,
PTBNiDT SIMP Bulletin Editorial Team
biuletyn@ptbnidt.pl

 

[0000-00-00]

W dniu 15 listopada 20154roku na Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej osobę Profesora Zdzisława Pawłowskiego

 

 

 

 

Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski (1923 - 1998)

 

 

Pan Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski, Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, był wybitnym naukowcem o wielce znaczących osiągnięciach w skali światowej. Był On twórcą nowoczesnych badań nieniszczących w Polsce i przez wile lat niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie. Poza pracą zawodową prowadził szeroką działalność społeczną, organizacyjną, szkoleniową, rzeczoznawczą, normalizacyjną, a także kulturalną.

Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski urodził się 4 stycznia 1923r. W roku 1950 ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej. Pracę doktorską i habilitacyjną obronił w IPPT-PAN, odpowiednio w 1962 r. i 1970 r., a tytuł Profesora uzyskał w 1975 r. Profesor Z. Pawłowski na przestrzeni swej długoletniej pracy zawodowej był zatrudniony na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Odlewnictwa, w Centralnym Biurze Projektów Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych, w Wojskowej Akademii Technicznej, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i w ostatnim okresie w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Profesor Z. Pawłowski był też członkiem Rad Naukowych: IPPT PAN, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a także Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki.

Profesor Z. Pawłowski był autorem ponad 150 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą, a także kilku patentów.

Nie do przecenienia są zasługi prof. Z. Pawłowskiego w zakresie jego aktywności w naukowych i technicznych organizacjach międzynarodowych.

 • Wymienić w tym miejscu należy:
 • Prezydenturę Międzynarodowego Komitetu Badań Nieniszczących
 • Prezydenturę 7 Międzynarodowej Konferencji Badań Nieniszczących, która odbyła się w 1973 roku w Warszawie
 • działania na rzecz utworzenia Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (EFNDT)
 • uczestnictwo w pracach:
  • Międzynarodowego Komitetu Badań Nieniszczących (ICNDT),
  • Międzynarodowego Zrzeszenia ds. Problemu Pękania (ICF),
  • Europejskiej Rady ds. Badań Nieniszczących (ECNDT),

Na szczególne podkreślenie zasługuje olbrzymia aktywność Profesora Z. Pawłowskiego na niwie działalności społecznej. W swojej 40-letniej działalności w Stowarzyszeniu Inżynierów Techników i Mechaników Polskich wykazywał się wyjątkowym zaangażowaniem, które między innymi zaowocowało utworzeniem Sekcji Wytrzymałościowej, a w konsekwencji doprowadziło do powstania Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej.

 • Profesor Z. Pawłowski pełnił również wiele ważnych funkcji, a wśród nich:
 • członka Zarządu Głównego SIMP,
 • członka i zastępcy przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NOT,
 • przewodniczącego Komisji SIMP ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników,
 • prezesa Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów SIMP,
 • prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP,
 • przewodniczącego normalizacji Komisji Problemowej ds. Badań Nieniszczących Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • przewodniczącego Rady Programowej czasopisma "Przegląd Mechaniczny".
 • Za swą działalność Profesor Z. Pawłowski otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień krajowych i zagranicznych, wśród których wymienić należy:
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Nagrodę Państwową II stopnia w dziedzinie Naukowej,
 • Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za opracowanie i wdrożenie do produkcji defektoskopu ultradźwiękowego typ 510,
 • Nagrodę im. Maksymiliana Kolbego przyznaną przez Włoskie Towarzystwo BN,
 • Złotą odznaką SIMP,
 • Złotą odznakę: "President ICNDT",
 • Medal 75 -lecia UDT i 60-lecia Polskiej Normalizacji,
 • Złotą odznakę z trzema diamentami PLL-LOT,
 • Tytuł honorowego członka SIMP,

Pan Profesor Zdzisław Pawłowski zmarł 30 października 1998 roku.

[0000-00-00]

43 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

W dniach 21-23 października 2014 (wt-czw) odbyła się w Kudowie Zdroju 43 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: kkbn.pl
Copyright PTBNiDT SIMP ©