Error

Archive


[2015-11-02]

44 KKBN

*

[2015-08-21]

Federal University of Rio de Janeiro

Professor Joao M A Rebello, D.Sc.

Metallurgy and Materials Dept.

Federal University of Rio de Janeiro

Development of a Magnetic Sensor for Detecting and Sizing Paraffin Deposition Inside Pipelines

[2015-07-01]

Odział Szczecin informuje

[2015-06-17]

17.06.2015

W dniu 17.06.2015 roku odbyło się kolejne (8/2015) posiedzenie Zarządu PTBNiDT SIMP.

Zaplanowany porządek obrad był następujący: 

Lp.

Godz.

Treść

Dokument /

data wydania

Prowadzący / referujący temat

1

12:00

Otwarcie posiedzenia

 

T. Chady

2

12:03

Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego

Projekt Porządku Dziennego

T. Chady

3

12:05

Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP
z dn. 22.04.2015r

Protokół  zebrania ZT z dn. 19.02.2015

T. Chady

4

12:15

Informacja o odbytych spotkaniach międzynarodowych

Sprawozdanie

T. Chady

5

12:25

Przygotowania do 44KKBN

 

D. Wojdała    

6

12:35

Regulamin KKBN

 

Projekt regulaminu

B. Ładecki

7

14:00

Informacja o  postępach w procesie tłumaczenia norm

 

M. Wojas

ZG PTBNiDT

8

14:15

Omówienie stanu prac na powstaniem nowej strony internetowej Towarzystwa

 

B. Piekarczyk

ZT PTBNiDT

9

14.30

Baza adresowa – uporządkowanie sytuacji z punktu widzenia prawnego

 

ZT

10

14:45

Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

ZT PTBNiDT

11

15:00

Ustalenie terminu kolejnego spotkania

 

ZT PTBNiDT

12

15:05

Zamknięcie posiedzenia

 

T. Chady

[2015-02-19]

Informacja z posiedzenia Zarządu PTBNiDT

W dniu 19.02.2015 roku odbyło się kolejne - piąte, posiedzenie Zarządu PTBNiDT.

Miejsce spotkania: Dom Techniki; ul. Świętokrzyska 14a; 00-050 Warszawa

Przedmiotem zebrania były wymienione poniżej tematy:
Zatwierdzenie protokołu zebrania ZG PTBNiDT SIMP
z dn. 02.12.2014r.
Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN
44KKBN, sprawy organizacyjne, zaproszenia na 44KKBN, dyskusja nad preliminarzem finansowym 44KKBN
Dyskusja nad Regulaminami PTBNiDT SIMP oraz KKBN
Ustalenie stanowiska Towarzystwa w sprawie „poszerzonej działalności UDT”
Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim i pracach nad powołaniem zespołu przy ZG SIMP
Informacja na temat archiwizacji dokumentacji PTBNiDT SIMP
Prowadzenie strony internetowej i inne sprawy organizacyjne
Rozpoczęcie działalności informacyjnej - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PTBNiDT SIMP
Wybór przedstawiciela Towarzystwa do IC NDT
Dyskusja nad rozwojem/powstaniem struktur PTBNiDT SIMP na uczelniach, nagroda za najlepszą pracę magisterską/inżynierską o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi
Ustalenie programu pracy w 2015 roku / finanse
Wolne wnioski, ewentualna dyskusja nad listem dot. stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 1. Sprawozdania z 43 KKBN
 2. Preliminarza dotyczącego 44 KKBN
 3. Regulaminu PTBNiDT
 4. Współpracy z PKN
 5. W sprawie wyboru przedstawiciela PTBNiDT do ICNDT

Termin kolejnego spotkania został zaplanowany na 17 tydzień

[0000-00-00]

W dniu 15 listopada 20154roku na Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej osobę Profesora Zdzisława Pawłowskiego

 

 

 

 

Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski (1923 - 1998)

 

 

Pan Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski, Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, był wybitnym naukowcem o wielce znaczących osiągnięciach w skali światowej. Był On twórcą nowoczesnych badań nieniszczących w Polsce i przez wile lat niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie. Poza pracą zawodową prowadził szeroką działalność społeczną, organizacyjną, szkoleniową, rzeczoznawczą, normalizacyjną, a także kulturalną.

Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski urodził się 4 stycznia 1923r. W roku 1950 ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej. Pracę doktorską i habilitacyjną obronił w IPPT-PAN, odpowiednio w 1962 r. i 1970 r., a tytuł Profesora uzyskał w 1975 r. Profesor Z. Pawłowski na przestrzeni swej długoletniej pracy zawodowej był zatrudniony na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Odlewnictwa, w Centralnym Biurze Projektów Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych, w Wojskowej Akademii Technicznej, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i w ostatnim okresie w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Profesor Z. Pawłowski był też członkiem Rad Naukowych: IPPT PAN, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a także Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki.

Profesor Z. Pawłowski był autorem ponad 150 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą, a także kilku patentów.

Nie do przecenienia są zasługi prof. Z. Pawłowskiego w zakresie jego aktywności w naukowych i technicznych organizacjach międzynarodowych.

 • Wymienić w tym miejscu należy:
 • Prezydenturę Międzynarodowego Komitetu Badań Nieniszczących
 • Prezydenturę 7 Międzynarodowej Konferencji Badań Nieniszczących, która odbyła się w 1973 roku w Warszawie
 • działania na rzecz utworzenia Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (EFNDT)
 • uczestnictwo w pracach:
  • Międzynarodowego Komitetu Badań Nieniszczących (ICNDT),
  • Międzynarodowego Zrzeszenia ds. Problemu Pękania (ICF),
  • Europejskiej Rady ds. Badań Nieniszczących (ECNDT),

Na szczególne podkreślenie zasługuje olbrzymia aktywność Profesora Z. Pawłowskiego na niwie działalności społecznej. W swojej 40-letniej działalności w Stowarzyszeniu Inżynierów Techników i Mechaników Polskich wykazywał się wyjątkowym zaangażowaniem, które między innymi zaowocowało utworzeniem Sekcji Wytrzymałościowej, a w konsekwencji doprowadziło do powstania Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej.

 • Profesor Z. Pawłowski pełnił również wiele ważnych funkcji, a wśród nich:
 • członka Zarządu Głównego SIMP,
 • członka i zastępcy przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NOT,
 • przewodniczącego Komisji SIMP ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników,
 • prezesa Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów SIMP,
 • prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP,
 • przewodniczącego normalizacji Komisji Problemowej ds. Badań Nieniszczących Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • przewodniczącego Rady Programowej czasopisma "Przegląd Mechaniczny".
 • Za swą działalność Profesor Z. Pawłowski otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień krajowych i zagranicznych, wśród których wymienić należy:
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Nagrodę Państwową II stopnia w dziedzinie Naukowej,
 • Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za opracowanie i wdrożenie do produkcji defektoskopu ultradźwiękowego typ 510,
 • Nagrodę im. Maksymiliana Kolbego przyznaną przez Włoskie Towarzystwo BN,
 • Złotą odznaką SIMP,
 • Złotą odznakę: "President ICNDT",
 • Medal 75 -lecia UDT i 60-lecia Polskiej Normalizacji,
 • Złotą odznakę z trzema diamentami PLL-LOT,
 • Tytuł honorowego członka SIMP,

Pan Profesor Zdzisław Pawłowski zmarł 30 października 1998 roku.

[0000-00-00]

43 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

W dniach 21-23 października 2014 (wt-czw) odbyła się w Kudowie Zdroju 43 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: kkbn.pl
Copyright PTBNiDT SIMP ©